فروشگاه پروژه

اطلاعیه فروشگاه

برای انجام پروژه های معماری، نقشه کشی، پایان نامه تماس بگیرید.

طرح روشنایی داخلی یک خانه با دیالوکس Dialux

طرح روشنایی داخلی یک خانه با دیالوکس Dialux ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

عنوان فایل دانلود پروژه روشنایی سالن ورزشی با دیالوکس Dialux

عنوان فایل دانلود پروژه روشنایی سالن ورزشی با دیالوکس Dialux ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

طرح روشنایی داخلی یک خانه با دیالوکس Dialux

طرح روشنایی داخلی یک خانه با دیالوکس Dialux ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پروژه برق کشی ساختمان 50ص - ورد

پروژه برق کشی ساختمان 50ص - ورد مقدمه یک برقکارهنگام انجام کاردرسیاری ازوضعیت وموقعیت خطرناک قرارمی گیرد.مقداری ازاین وضعیتها درصورت مهارت ورعایت نکات ایمنی توسط شخص برقکاررفع ومقداری نیزبارعایت نکات ایمنی درمدارات دستگاه ها مرتفع می گرددبه منظورافزایش ایمنی وحفاظت اشخاص درمقابل برق کرفتگی از روشهای مختلفی استفاده می شود که عبارتنداز:‏   1)استفاده ازسیستم ارت(اتصال به زمین):دراین روش توسط سیمی بدنه ی فلزی(کلاً قسمتها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

پروژه کریر carrier تهویه مطبوع مجتمع مسکونی ۲طبقه

پروژه کریر carrier تهویه مطبوع مجتمع مسکونی ۲طبقه دانلود پروژه تهویه مطبوع ساختمان ۲ طبقهپروژه کامل شامل : فایل  محاسبات نرم افزار کریر فایل ورد کلیه مراحل انجام پروژه همراه با توضیحات کامل نقشه پلان  اتوکد و pdf فایل خروجی های نرم افزار 38 صفحه ورد   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 13,000 تومان 15% تخفیف

پروژه طراحی و عملکرد كمپرسور سانتریفوژ - در قالب ورد 36 صفحه

ماشین های جذب کننده قدرت مکانیکی که آن را به صورت های مختلف از قبیل انرژی حرارتی و انرژی جنبشی یا پتانسیل به سیال ( تراکم پذیر ) اعمال می کنند  طیف وسیعی را شامل فن ها و دمنده ها و کمپرسور ها را تشکیل می دهند . فن ها دارای نسبت تراکم کمتر از 1.15 بوده و افزایش فشار توسط آن ها در حد صدم اتمسفر می باشد . دمنده ها ( بلورها ) نسبت تراکم بالاتری در مقایسه با فن ها دارند . ( بیشتر از 1.15 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,000 تومان 15% تخفیف

اصول وقوائد توربینۣ هایۣ بادیۣ به شبکه در قالب ورد 73 صفحه

اصول وقوائد توربینۣ هایۣ بادیۣ به شبکه در قالب ورد 73 صفحه انرژی باد یکی از صورت های منابع انرژی تجدید پذیر است که با توجه به ویژگی مشترک انرژی های تجدید پذیر به صورت گسترده با تمرکز کم (چگالی کم) در اختیار بشر قرار گرفته است و استفاده از انرژی بادی دارای مزایای بسیاری است که برخی از آن عبارتست از: - انرژی باد از منابع انرژی تجدید پذیر است که باعث می شود این انرژی به صورت پایان ناپذیر در اختیار بشر قرار داشته باشد - استفاده از انرژی های نو باعث کاهش مصرف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,000 تومان 15% تخفیف

کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی در قالب ورد 54 صفحه

کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی در قالب ورد 54 صفحه مقدمه گسترش روز افزون تولید برق از انرژي بادي و افزایش مزارع بادي در چند دهه اخیر از یکسو و بالطبع اثر رفتار نرمال و گذراي این واحدهاي تولید انرژي بر شبکه برق و بعضاً شبکه توزیع برق از سوي دیگر، لزوم شناخت اجزاي داخلی این واحدها و آرایشهاي مختلف آنها را، براي طراحی مناسب وبهینه چنین سیستمی در شرایط مختلف به وضوح نشان می دهد. توربین هاي بادي همان طور که میدانیم در دو نوع سرعت ثابت و سرعت متغیر به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,000 تومان 15% تخفیف

جريان هاي هجومي و حفاظت ترانسفورماتورهای ‏قدرت در مقابل آن‏ در قالب ورد (91صفحه)

جريان هاي هجومي و حفاظت ترانسفورماتورهای ‏قدرت در مقابل آن‏ در قالب ورد (91صفحه)  جريان هجومی مغناطيس کننده ترانسفورماتور درشرایط معمولی یک ترانسفورماتور در حالت بی باری جریان مغناطیس کننده ای حدود 5/0 تا 2 درصد جریان نامی اش از منبع میکشد . اين جريان بعلت اثرات اشباع آهن سينوسی نيست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,000 تومان 15% تخفیف

پروژه دودسنج با قابلیت کنترل (51 صفحه)

پروژه دودسنج با قابلیت کنترل (51 صفحه) چكيده : ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺷـﺮﮐﺖ MICROCHIP ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺷـﺪه، ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و اﻋﻤـﺎل واﮐﻨﺶ ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي و واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣـﻮادث اﻧﺘﺸـﺎر ﮔـﺎز و آﺗـﺶ ﺳـﻮزي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,000 تومان 15% تخفیف

پروژه کنترل روشنایی از راه دور با تماس تلفنی

پروژه کنترل روشنایی از راه دور با تماس تلفنی چکیده:      موضوع این پروژه کننترل روشنایی از راه دور توسط تماس تلفنی می باشد. این دستگاه دارای یک تلفن مبایل می باشد که بر روی آن نسب گردیده است. برای کنترل روشنایی ابتدا یک تماس با مبایل نسب شده به دستگاه انجام می پذیرد، این مبایل به طور اتوماتیک پاسخ داده و منتطر دریافت کدهای dtmf می شود، با فشار دادن دکمه ها نور لامپ افزایش و کاهش می یابد. برای کنترل کلی این عملیات از یک م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,000 تومان 15% تخفیف
تعداد صفحه(2):